More

TogTok

މައި މާކެޓްތަކެވެ
right
ޝެންޒެން ޖިންގްވޭ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯ ލިމިޓެޑް

ޤައުމު ސަރަޙައްދުޗައިނާ - ގުއަންޑޮންގް - ޝެންޒެން

އުފެދުނު އަހަރުޖޫން 07، 2018

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްފެކްޓަރީ

އަހަރީ އާމްދަނީ$3000000-$5000000

މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް

އީ-ސިނގިރޭޓް ސިމިއުލޭޝަން ސިނގިރޭޓް އެޓޮމައިޒާ ނިކޮޓީން ލިކުއިޑް އެވެ
ޖުމްލަ ރޭޓިން
star star star star star
ޝެންޒެން ހަންކިންގްޑާ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯ ލިމިޓެޑެވެ.

ޤައުމު ސަރަޙައްދުޗައިނާ - ގުއަންޑޮންގް - ޝެންޒެން

އުފެދުނު އަހަރުޖޫން 07، 2014

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްފެކްޓަރީ

އަހަރީ އާމްދަނީ$3000000-$5000000

މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް

އީ-ސިނގިރޭޓް ސިމިއުލޭޝަން ސިނގިރޭޓް އެޓޮމައިޒާ ނިކޮޓީން ލިކުއިޑް އެވެ
ޖުމްލަ ރޭޓިން
star star star star star
ނަންޔަންގް ލިންގްކާއޯ އައި އިންޑަސްޓްރީ ކޯ، ލިމިޓެޑް

ޤައުމު ސަރަޙައްދުޗައިނާ - ހެނާން - ނަންޔަންގް

އުފެދުނު އަހަރުޖޫން 07، 2020

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްޕްރޮޑަކްޝަން، ފައުންޑްރީ، ހޯލްސޭލް، ޓްރޭޑް

އަހަރީ އާމްދަނީ$300000-$500000

މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް

ވޯމްވުޑް އިންދުން ވޯމްވުޑް ރޯ މެޓީރިއަލް ޕްރޮސެސިންގ ވޯމްވުޑް ސްޓްރިޕް އުފެއްދުން
ޖުމްލަ ރޭޓިން
star star star star star
ޝެންޒެން އޭއެމް އިލެކްޓްރިކަލް ކޯ، ލިމިޓެޑް

ޤައުމު ސަރަޙައްދުޗައިނާ - ގުއަންޑޮންގް- ޝެންޒެން

އުފެދުނު އަހަރު2016 ވަނަ އަހަރު

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްޕްރޮޑަކްޝަން، ފައުންޑްރީ، ހޯލްސޭލް، ޓްރޭޑް

އަހަރީ އާމްދަނީ$5000000-$10000000

މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް

IP68 އެލްއީޑީ ފައުންޓަން ލައިޓް IP68 އެލްއީޑީ ސްވިމިންގ ޕޫލް ލައިޓް އައިޕީ68 އެލްއީޑީ އަންޑަރވޯޓަރ ސްޕޮޓް ލައިޓް
ޖުމްލަ ރޭޓިން
star star star star star
ޝެންޒެން ގްސުން ސްޕޯޓްސް ކޯ ލިމިޓެޑް

ޤައުމު ސަރަޙައްދުޗައިނާ - ގުއަންޑޮންގް- ޝެންޒެން

އުފެދުނު އަހަރު2010 ވަނަ އަހަރު

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްއުފެއްދުންތެރިޔާ،ހޯލްސޭލް،ޗައިނާގައި އުފައްދާފައިވާ،ވިޔަފާރި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި

އަހަރީ އާމްދަނީ$500000-$1000000

މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް

އިންފްލެޓެބަލް ޕޫލް އިންފްލެޓެބަލް މެޓްރެސް ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އިންފްލެޓެބަލް ބާތު ޓަބް އިންފްލެޓެބަލް ޓޮއިސް އިންފްލެޓެބަލް ސްވިމިންގ ރިންގް އިންފްލެޓެބަލް ބާލީސް
ޖުމްލަ ރޭޓިން
star star star star star
ގުއަންޒޯ ޑޮންގްސެން މެޑިކަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯ ލިމިޓެޑް

ޤައުމު ސަރަޙައްދުޗައިނާ - ގުއަންޑޮންގް - ގުއަންޒޯ

އުފެދުނު އަހަރު2009-01-12

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްއުފެއްދުންތެރިޔާ،ހޯލްސޭލް،ޗައިނާގައި އުފައްދާފައިވާ،ވިޔަފާރި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި

އަހަރީ އާމްދަނީ$500000-$1000000

މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް

ފޭސް މާސްކް ލައިއޮފިލައިޒްޑް ޕައުޑަރ ސެކަންޑަރީ ޑިސްޕޯސަލް ލިކުއިޑް ހަންގަނޑަށް ފަރުވާދޭ ތަކެތި ލިޕްސްޓިކް މޭކަޕް ސާފުކުރާ އެއްޗެހި ކޮސްމެޓިކްސް އެވެ
ޖުމްލަ ރޭޓިން
star star star star star
ގުއަންޒޯ އަކީ ވެސް ހެދުން ކުންފުނި، ލިމިޓެޑެކެވެ

ޤައުމު ސަރަޙައްދުޗައިނާ - ގުއަންޑޮންގް - ގުއަންޒޯ

އުފެދުނު އަހަރުޖޫން 03، 2018

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްއުފެއްދުންތެރިޔާ،ހޯލްސޭލް،ޗައިނާގައި އުފައްދާފައިވާ،ވިޔަފާރި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި

އަހަރީ އާމްދަނީ$500000-$1000000

މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް

ހެދުން ޕްރޮސެސްކުރުމާއި، ހެދުން ނިމުމަކަށް އަންނަ މުދާ، ސެކަންޑް ހެންޑް ހެދުން
ޖުމްލަ ރޭޓިން
star star star star star
ނަންޔަންގް ހައޮޝިއަންގް ފާމަސިއުޓިކަލް ކޯ ލިމިޓެޑް އެވެ

ޤައުމު ސަރަޙައްދުޗައިނާ - ހެނާން- ނަންޔަންގް

އުފެދުނު އަހަރުޖޫން 12، 2012

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްއުފެއްދުންތެރިޔާ،ހޯލްސޭލް،ޗައިނާގައި އުފައްދާފައިވާ،ވިޔަފާރި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި

އަހަރީ އާމްދަނީ$300000-$800000

މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް

ޗައިނީސް މެޑިސިން ރޯ މެޓީރިއަލްސް، ޗައިނީސް މެޑިސިން، ޗައިނީސް މެޑިސިން ޕްރޮޑަކްޓްސް
ޖުމްލަ ރޭޓިން
star star star star star
ޝަންޑޮންގް ޔުންލިއަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯ ލިމިޓެޑުންނެވެ

ޤައުމު ސަރަޙައްދުޗައިނާ އެވެ

އުފެދުނު އަހަރުޑިސެމްބަރު 17، 2020

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްއުފެއްދުންތެރިޔާ އެވެ

އަހަރީ އާމްދަނީ30 million us dollar

މައިގަނޑު އުފެއްދުންތައް

ޗައިނާގެ ލޭޒަރ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތް މަތީ ފެންވަރުގެ ލޭޒަރ އިކުއިޕްމަންޓް ލޭޒަރ މެޝިންތައް އުފެއްދުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ލޭޒަރ އިކުއިޕްމަންޓް އެކްސްޕޯޓް ލޭޒަރ ކަޓިން މެޝިން ލޭޒަރ ވެލްޑިންގ މެޝިން ލޭޒަރ މާކިންގ މެޝިން ޚާރިޖީ ވިޔަފާރީގެ ލޭޒަރ އިކުއިޕްމަންޓް ގްލޯބަލް ލޭޒަރ މެޝިން ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތް ޗައިނާގައި އުފައްދާ ލޭޒަރ ޓެކްނޮލޮޖީ
ޖުމްލަ ރޭޓިން
star star star star star